Sr.
No
Name of beneficiary Fathers & Mothers
Name
Date of
Birth/
Approx age
Sex Type and
% Severity
of
Disabloty
Address House No.
Village,TQ.District
Date of
entry in
instn.
No of
completed
years with
the Institution
Residential
or Non
residentail
Gen./SC/
ST/NT/
OBC
Remarks
about out
come /
Result
1 Rathod Asha Kashinath/Gayabai 29/03/06
09
F H.I./100% H.N. 49
At.Post. Dongargaon Tq.Aurad Dist.Bidar
6/10/2010 6 years Residential
NT Progresive
2 Halkude Vishal Nagnath /sunita 18/03/07
07
M H.I./100% H.N. 109
At.Post.Lohara Tq.udgir Dist.latur
6/10/2010 6 years Residential
Gen. Progresive
3 Kamble Rameshwar Gorakh/kashibai 09/08/03
12
M H.I./100% H.N.195 Koulkhed
Tq.Udgir Dist.Latur
6/10/2010 6 years Residential
SC Progresive
4 Chandor Shivkant Bahurao /kalubai 08/04/03
12
M H.I./100% H.N.117 Hallali Tq.Aurad.Dist.Bidar 6/10/2010 6 years Residential
Gen. Progresive
5 Jadhav Sushant Satish/Rekha 17/03/04
11
M H.I./100% H.N.129 Tondchir Tq.Udgir.dist.Latur 6/10/2010 6 years Residential
Gen. Progresive
6 Halikhede Ganesh Ravindra/Babita 22/07/06
09
M H.I./100% H.N.122 Madnoor Tq.Kamalnagar Dist.Bidar 6/10/2010 6 years Residential
Gen. Progresive
7 Surywanshi Vashnvi Sangram /Sudhana 15/05/06
09
F H.I./100% H.N.66 Davanhipparga Tq.Deoni Dist.Latur. 6/10/2010 6 years Residential
SC Progresive
8 Surywanshi Akshay Rajiv /Madhuri 24/04/03
12
M H.I./100% H.N.181 Davanhipparga Tq.Deoni Dist.Latur. 6/10/2010 6 years Residential
SC Progresive
9 Borule Pankaj Bharat /Madhavi 06/12/02
13
M H.I./100% H.N.311 Dhanegaon Tq.Nilanga Dist.latur 6/11/2010 6 years Residential
Gen. Progresive
10 Kendre Manisha Pandurang /Anusaya 28/03/01
14
F H.I./100% H.N. 51 Rudara Tq.Ahamadpur Dist.latur 6/12/2010 6 years Residential
OBC Progresive
11 Shekh Shobiya Chandpasha/Karina 22/03/04
11
F H.I./100% H.N.271 Tegampur Tq.Aurad Dist.Latur 6/13/2010 6 years Residential
Gen. Progresive
12 Kamble Avikumar Anand /Mangal 17/11/04
11
M H.I./100% H.N. 78 Lohara Tq.Udgir Dist.latur 6/14/2010 6 years Residential
SC Progresive
13 Rathod Pravin Balvant /Mamata 17/03/04
11
M H.I./100% H.N. 168 Malegaon Tq. Aurad Dist.Bidar 6/15/2010 6 years Residential
NT Progresive
14 Bahure Rohan Tukaram /Shalu 07/02/05
10
M H.I./90% H.N. 188 Pandharpur Tq.Udgir Dist.Latur 6/16/2010 6 years Residential
SC Progresive
15 Biradar Shubham Sharad /Madhuri 03/10/03
12
M H.I./100% H.N. 111 Davangaon Tq.Udgir Dist.Latur 6/16/2010 6 years Residential
Gen. Progresive
16 Patil Rushikesh Vijay/Rohni 16/06/04
11
M H.I./90% H.N.119 Bembra Tq.Bhalki Dist.Bidar 6/16/2010 6 years Residential
Gen. Progresive
17 Ghode Mahesh Shivraj /Kashibai 27/05/07
08
M H.I./100% H.N.199 Balur
Tq.Aurad Dist.Bidar
6/16/2010 6 years Residential
OBC Progresive
18 Sheeta Mahadav Omkar/Kalpana 02/01/04
11
M H.I./100% H.N.183 shideshwar
Tq.Bhalki Dist.Bidar
6/16/2010 6 years Residential
OBC Progresive
19 Malule Pooja Prabhurao/Uma 16/05/04
11
F H.I./100% H.N.169 Mogha
Tq.Udgir Dist.Latur
6/16/2010 6 years Residential
OBC Progresive
20 Panchal Sonutai Madhav/ Usha 23/08/02
13
F H.I./100% H.N.188 khatgaon
Tq.Degloor Dist.Nanded
6/16/2010 6 years Residential
OBC Progresive
21 Kanshettle Anand Vishwanath/Rama 24/04/03
12
M H.I./100% H.N.167 Talwad
Tq.Bhalki Dist.Bidar
6/16/2010 6 years Residential
SC Progresive
22 Mangne Prashant Ravikumar / Karuna 23/03/02
13
M H.I./100% H.N.221 .Mehkar
Tq.Bhalki Dist.Bidar
6/16/2010 6 years Residential
Gen. Progresive
23 Hande Umesh Shesherao/Priya 14/03/02
13
M H.I./100% H.N.199 Balur
Tq.Aurad Dist.Bidar
6/16/2010 6 years Residential
Gen. Progresive
24 Bhole Kaustubh Ramkishan/Parvati 14/09/07
08
M H.I./100% H.N.401, Chakur
Dist.Latur.
6/16/2010 6 years Residential
SC Progresive
25 Munde Mangesh Sandeep/Rajashri 13/05/07
08
M H.I./100% H.N.05, Wagdari Tq.Gagakhed
Dist.Parbhani.
6/17/2010 6 years Residential
OBC Progresive
26 Munde Prajakta Nandkishor/Shivmala 25/06/07
08
F H.I./100% H.N.189, Mohnal Tq.Chakur
Dist.Latur.
6/18/2010 6 years Residential
OBC Progresive
27 Huskewar Lalabai Lalu /Ramabai 24/04/06
09
F H.I./100% H.N.20, Mohnal Tq.Chakur
Dist.Latur.
6/19/2010 6 years Residential
ST Progresive
28 Saknure Shubham Govind/Sulutai 12/7/2008
07
M H.I./100% H.N.233, Mogha Tq.Udgir
Dist.Latur.
6/20/2010 6 years Residential
Gen. Progresive
29 Waghamare Hanmant Dilip /Pratibha 13/06/05
10
M H.I./100% H.N.175, shirur Tajband Tq.Ahamadpur
Dist.Latur.
6/21/2010 6 years Residential
SC Progresive
30 Whaghe Bharat Gorakh/Sandhya 17/12/08
07
M H.I./100% H.N.68, kaknal Tq.Bhalki
Dist.Bidar.
6/22/2010 6 years Residential
OBC Progresive
31 Palkudte Manisha Ramdas/Premila 18/03/05
10
F H.I./100% H.N.68, Somanathpur Tq.Udgir
Dist.Latur.
15/06/2012 4 years Residential
OBC Progresive
32 Tompe Arati Balaji /Renuka 18/03/08
07
F H.I./100% H.N.2833, Ahamdpur
Dist.Latur.
15/06/2012 4 years Residential
SC Progresive
33 Surner Madukar Vankatrao/Ashwani 02/10/04
11
M H.I./100% H.N.139, Risangaon Tq.Loha
Dist.Nanded.
15/06/2012 4 years Residential
SC Progresive
34 Savant Vishvanath Pundlik/Rutujabai 02/03/03
12
M H.I./100% H.N.193, Mogha Tq.Udgir
Dist.Latur.
15/06/2012 4 years Residential
SC Progresive
35 Pawer Laxman Shankar/Sarala 16/05/2000
15
M H.I./100% H.N.113, Bhandharkumtha Tq.Aurad
Dist.Bidar.
15/06/2012 4 years Residential
NT Progresive
36 Shaikh Navajoddin Murtujali/Reshma 25/02/2001
14
M H.I./100% H.N.179, Kattitugaon Tq.Bhalki
Dist.Bidar.
15/06/2012 4 years Residential
Gen. Progresive
37 Shaikh Esakmiya Manjilesab/Ruksana 03/09/02
13
M H.I./100% H.N.151, Malchapur Tq.Bhalki
Dist.Bidar.
15/06/2012 4 years Residential
Gen. Progresive
38 Adhav Shiddeshwar Rajendara/Sangita 02/04/05
10
M H.I./100% H.N.122, Hasarni Tq.Ahamadpur
Dist.Latur.
15/06/2012 4 years Residential
Gen. Progresive
39 Gulupwad Datta Sambhaji/Pramala 04/01/06
09
M H.I./100% H.N.1176, Ahamadpur
Dist.Latur.
15/06/2012 4 years Residential
SC Progresive
40 Garchile Sharadha Madhavrao/Sarita 13/02/04
11
F H.I./100% H.N.107, Bori Tq.Gangakhade
Dist.Parbhani.
15/06/2012 4 years Residential
ST Progresive
41 Gulupwad Moreshwar Pandurang /Anita 06/08/05
10
M H.I./100% H.N.3880, Ahamadpur
Dist.Latur.
15/06/2012 4 years Residential
ST Progresive
42 Kawdekar Sunil Shivaji/Kamala 20/08/03
12
M H.I./100% H.N.2807, Shidharth Nagar Nanded. 15/06/2012 4 years Residential
Gen. Progresive
43 Mote Ashitosh Baliram/Sarubai 17/08/03
12
M H.I./100% H.N.105, Ghatangra Tq.Gangakhade
Dist.Parbhani.
15/06/2012 4 years Residential
SC Progresive
44 Ibitwar Tanaji Shankar/kamalbai 20/05/02
13
M H.I./100% H.N.266, Shankarnagar Tq.Degloor Dist.Nanded. 15/06/2012 4 years Residential
ST Progresive
45 Ghure Mahesh Dondiram/Jyoti 28/10/03
12
M H.I./100% H.N.311, Morewadi Tq.A'pur Dist.Latur. 15/06/2012 4 years Residential
SC Progresive
46 Kamble Sonutai Pandhari/Rekhatai 18/05/02
13
F H.I./100% H.N.403, Dongargaon Tq.Loha Dist.Nanded. 15/06/2012 4 years Residential
SC Progresive
47 Mundhe Rushikesh Pandhari/Santoshi 11/06/06
09
M H.I./100% H.N.69, Mohanal Tq.chakurDist.Latur. 15/06/2012 4 years Residential
OBC Progresive
48 More Mamta Raoshaeb/Mainsha 15/03/02
13
F H.I./100% H.N.81, Baylur Tq.A'Pur Dist.Latur. 15/06/2012 4 years Residential
SC Progresive
49 Gadaykar Satish Tukaram/Nita 07/05/03
12
M H.I./100% H.N.186, Sonmajari Tq.Loha Dist.Nanded. 15/06/2012 4 years Residential
Gen. Progresive
50 Waghamare Hanmant Bagwat/Nandini 05/12/05
10
M H.I./100% H.N.178, Chara Tq.jalkot Dist.Latur. 15/06/2012 4 years Residential
SC Progresive
51 Dhumale Guruparshad Manmat/Babita 07/11/04
11
M H.I./100% H.N.1121, Sirurantpal Dist.Latur. 15/06/2012 4 years Residential
SC Progresive
52 Chavan Archna Sanjay/Chandra 18/08/02
13
F H.I./100% H.N.135 Kalsdal
Tq.Bhalki Dist.Bidar
15/06/2012 4 years Residential
OBC Progresive
53 Hake Shivganga Parshuram/Tanyabai 22/03/02
13
F H.I./100% H.N.1139 ,Umbawadi
Tq.Gagakhed Dist.Parbhani.
15/06/2012 4 years Residential
OBC Progresive
54 Pawer Deepali Balaji/Kashibai 28/09/03
12
F H.I./100% H.N.407 ,Haldav
Tq.Loha Dist.Nanded.
15/06/2012 4 years Residential
Gen. Progresive
55 Matke Komal Laxman/Sonali 27/05/01
14
F H.I./100% H.N.325 ,Kinikaddu
Tq.Ahmadpur Dist.Latur.
15/06/2012 4 years Residential
ST Progresive
56 Bhosale Prashant Dattatray/panchphula 10/04/03
12
M H.I./100% H.N.351 ,Kumtha
Tq.Ahmadpur Dist.Latur.
15/06/2012 4 years Residential
Gen. Progresive
57 Kamble Sugriv Ganaji/Sushila 11/04/03
12
M H.I./100% H.N.713 ,kherda
Tq.Aurad Dist.Bidar.
15/06/2012 4 years Residential
SC Progresive
58 Giri Maroti Raju/jyoti 01/03/02
14
M H.I./100% H.N.401,Chera Tq.Jalkot Dist.Latur. 15/06/2012 4 years Residential
OBC Progresive
59 Rathod Pushpa babu/Radha 11/02/03
12
F H.I./100% H.N.123,Rampurtanda Tq.Palma Dist.Parbhani. 15/06/2012 4 years Residential
NT Progresive
60 Gaykwad Prashant Sopan/Mayuri 22/08/03
12
M H.I./100% H.N.811,Ravangaon Tq.Udgir Dist.Latur. 15/06/2012 4 years Residential
SC Progresive
61 Waghamare Seema Bhagvat/bhagyashir 19/07/07
08
F H.I./100% H.N.91,Chera Tq.Jalkot Dist.Latur. 15/06/2012 4 years Residential
SC Progresive
62 Panchal Manoj Vyankati/Suman 13/03/02
13
M H.I./100% H.N.227,Ujana Tq.A'Pur Dist.Latur. 15/06/2012 4 years Residential
OBC Progresive
63 Rathod Laxmi Kashinath/Lalita 29/03/06
09
F H.I./100% H.N.305,Dongargaon Tq.Aurad Dist.Bidar. 15/06/2012 4 years Residential
NT Progresive
64 Swami Harish Baswraj/premala 20/08/2000
15
M H.I./100% H.N.3669,Somnathpur Tq.Udgir Dist.Latur. 15/06/2012 4 years Residential
OBC Progresive
65 Ghongde Ganesh Gangadhar/Neeta 20/03/2000
15
M H.I./100% H.N.109,Ghonsi Tq.Jalkot Dist.Latur. 15/06/2012 4 years Residential
SC Progresive
66 Mehtre Mashna Rajkumar/Kaveri 20/02/2000
15
M H.I./100% H.N.707,Chandeshwar Tq.Aurad Dist.Bidar. 15/06/2012 4 years Residential
NT Progresive
67 Dindgire Rajeev Namdav/Vithabai 21/05/01
14
M H.I./100% H.N.107,Ravi Tq.Mukhed Dist.Nanded. 15/06/2012 4 years Residential
OBC Progresive
68 Palkudte Gangabai Ramdas/Mukta 11/09/04
11
F H.I./100% H.N.111,Kasarkhada Tq.Latur Dist.Latur. 15/06/2012 4 years Residential
OBC Progresive
69 Peshatte Shivaji Madhav/Rukmin 25/08/2001
15
M H.I./100% H.N.201,Butanhipprga Tq.Degloor Dist.Nanded. 15/06/2012 4 years Residential
SC Progresive
70 Wankhede Shankar Sahebrao/Asha 08/04/2001
15
M H.I./100% H.N.120,Bhatsagvi Tq.Loha Dist.Nanded. 4/5/2013 3 years Residential
Gen. Progresive
71 Shinde Akash Abhang/Nagabai 11/8/2001
15
M H.I./100% H.N.182,Ambegaon Tq.Deoni Dist.Latur. 4/5/2013 3 years Residential
SC Progresive
72 Gadhave Suraj Vishwanath/Vandana 29/03/2001
15
M H.I./100% H.N.2071,Patil Galli Tq.A'Pur Dist.Latur. 10/6/2014 2 years Residential
SC Progresive
73 Pawer Vaisnavi Vankat/Sulochna 25/03/2007
09
F H.I./100% H.N.23,Kasral Tq.Udgir Dist.Latur. 5/4/2015 1 years Residential
Gen. Progresive
74 More Minaxi Madhav/Parvati 11/02/07
09
F H.I./100% H.N.442,Loni Tq.Udgir Dist.Latur. 5/4/2015 1 years Residential
NT Progresive
75 Honmane Komal Chandkant/Savita 20/01/2010
06
F H.I./100% H.N.728,Dampuri Tq.Gangakhad Dist.Parbhani. 6/4/2016 New Add. Residential
SBC -
76 Kendre Samikshya Sachin/Usha 25/08/2009
07
F H.I./100% H.N.822,Mohanal Tq.Chakur Dist.Latur. 6/4/2016 New Add. Residential
OBC -
77 Talikote Rohan Anand /Mina 20/01/2010
06
M H.I./100% H.N.90,Dhampuri Tq.Gangakhad Dist.Parbhani. 6/4/2016 New Add. Residential
SBC -
78 Balap Tukram Arjun/Bhama 27/08/2008
08
M H.I./100% H.N.7028,Basmat Road.Tq.Parbhani. Dist.Parbhani. 6/4/2016 New Add. Residential
Gen. -
79 Rathod Badal Ramesh/Seema 8/6/2010
06
M H.I./100% H.N.44,Indiranagar Tanda Tq.Aurad Dist.Bidar. 6/4/2016 New Add. Residential
NT -
80 Shaikh Magdum Baban/Sultana 18/06/2010
06
M H.I./100% H.N.1906,Vaygoan Tq.Udgir Dist.Latur. 6/4/2016 New Add. Residential
Gen. -
81 Kamble Avinash Vikram/dikshaya 03/09/2011
05
M H.I./100% H.N.38,Vilegaon Tq.A'Pur Dist.Latur. 6/4/2016 New Add. Residential
SC -
82 Pathan Alpiya Talimkhan/Ramesha 03/07/2008
08
F H.I./100% H.N.129,Lanji Tq.A'Pur Dist.Latur. 6/4/2016 New Add. Residential
Gen -
83 Kamble Meera Vikram/Mauri 19/04/2009
07
F H.I./100% H.N.38,Vilegaon Tq.A'Pur Dist.Latur. 6/4/2016 New Add. Residential
SC -
84 Devkatte Priya Hanmant/Manisha 22/07/2011
05
F H.I./100% H.N.47,Vilegaon Tq.A'Pur Dist.Latur. 6/4/2016 New Add. Residential
NT -
85 Chavan Pravin Santosh/seema 16/12/2009
07
M H.I./100% H.N.63,Hirabori tanda Tq.Loha Dist.Nanded. 6/4/2016 New Add. Residential
NT -
86 Vahule Rusikesh Dasrath/Saguna 22/04/2009
07
M H.I./100% H.N.6831,Gangakhed Tq.Gangakhed Dist.Parbhani. 6/4/2016 New Add. Residential
SC -
87 Rathod Pramod Haridas/Lalita 07/07/2010
06
M H.I./100% H.N.003,Malegaon tanda Tq.Aurad Dist.Bidar. 6/4/2016 New Add. Residential
NT -
88 Tokalval Mahesh Ramkishan/Sita 13/03/2009
07
M H.I./100% H.N.156, Ranisavargaon Tq.Gangakhed Dist.Parbhani. 6/4/2016 New Add. Residential
OBC -
89 Farkande Sainath Navnath/Sangita 26/09/2010
06
M H.I./100% H.N.1261, Nalegaon Tq.Chakur
Dist.Latur.
6/4/2016 New Add. Residential
SC -
90 Turiwale Padmakar Dayanand/Sumitra 13/05/2009
07
M H.I./100% H.N.1069,Vaygaon Tq.Udgir
Dist.Latur.
6/4/2016 New Add. Residential
SC -
91 Lavate Namdav Parmeshwar/Damini 05/10/2005
11
M H.I./100% H.N.755,Bothi Tq.Gangahed
Dist.Parbhani.
6/4/2016 New Add. Residential
SC -
92 Shinde Sameer Bapurao/kanta 18/02/2008
08
M H.I./100% H.N.3292, Loha Road Palam Tq.Palam
Dist.Parbhani.
6/4/2016 New Add. Residential
Gen. -
93 Chavan Pramala Raoshaeb/Madhuri 28/07/2007
08
F H.I./100% H.N.1729, Ranisavargaon Tq.Gangakhed
Dist.Parbhani.
6/4/2016 New Add. Residential
NT -
94 Jadhav Nandini Damodhar/Kusum 14/06/2009
07
F H.I./100% H.N.1129 Javalga Tq.Deoni Dist.Latur. 6/4/2016 New Add. Residential
Gen. -
95 Gundewad Mahesh Shivram/Mamta 6/12/2003
13
M H.I./100% H.N.302, Jagalpur Tq.jalkot Dist.Latur. 6/4/2016 New Add. Residential
ST -
96 Waghmare Sumit Santosh/seema 21/06/2005
11
M H.I./100% H.N.39, Nandura Tq.A'Pur Dist.Latur. 6/4/2016 New Add. Residential
SC -
97 Shaikh Alpiya Pasha/Farjana 13/07/2009
07
F H.I./100% H.N.809, Lanji Tq.A'Pur Dist.Latur. 6/4/2016 New Add. Residential
Gen. -
98 kendre Swapnil Balaji/Sunita 5/12/2008
08
M H.I./100% H.N.6897, Ishad Road Tq.Gangakhade
Dist.Parbhani.
6/4/2016 New Add. Residential
OBC -
99 Dalvi Shyambala Ramprasad/
Madhubala
06/06/2009
07
F H.I./100% H.N.2828, Basmat Raod Tq.Parbhani
Dist.Parbhani.
6/4/2016 New Add. Residential
OBC -
100 Irale Prashant Balaji/Laxmi 01/01/2002
14
M H.I./100% H.N.79, Nandura Tq.A'Pur Dist.Latur. 6/4/2016 New Add. Residential
OBC -