Sr. No. Name of beneficiary  Fathers & Mothers Name Date of Birth/approx Age Sex Type and % severity of Disablity Address                      House No.Village, Taluka, District Date of entry in instn. No.of Compoleted years with the Institution Residential or non residential Gen./SC/ ST/NT/OBC Remarks about out come/ Result
1 Rathod Asha  Kashinath/Gayabai 29/3/06   09 F H.I./100% H. N. 49 At.Post.Dongargaon Tq.  Aurad Dist Bidar 10/6/2010 5 Years Residential   NT Progresive
2 Halkude Vishal  Nagnath/Sunita 18/3/08  07 M H.I./100% H.N.109, Lohara, Tq. Udgir Dist. Latur 10/6/2010 5 Years Residential   Gen. Progresive
3 Kamble Rameshwar  Gorakh/Kashibai 09/08/03 12 M H.I./100% H.N.195, Koulkhed Tq. Udgir Dist. Latur 10/6/2010 5 Years Residential   SC Progresive
4 Pawar Sunil  Baburao/Savita 08/07/04 11 M H.I./100% H.No. 91 Gaganbid Tq. Aurad Dist Bidar 10/6/2010 5 Years Residential   NT Progresive
5 Chandor Shivkant  Baburao/Kalubai 08/04/03  12 M H.I./100% H.No. 117, Hallali Tq.Aurad Dist Bidar 10/6/2010 5 Years Residential   SC Progresive
6 Jadhav Sushant  Satish/Rekha 17/3/04  11 M H.I./100% H.N.129 Tondchir Tq. Udgir Dist. Latur 10/6/2010 5 Years Residential   Gen. Progresive
7 Halikhede Ganesh  Ravindra/Babita 22/7/06  09 M H.I./100% H. N.122, Madnoor Tq. Kamalnagar Dist Bidar 10/6/2010 5 Years Residential   Gen. Progresive
8 Surywanshi Vashnvi Sangram/Sadhana 15/5/06  09 M H.I./100% H. N. 66 Davanhipparga Tq. Deoni Dist. Bidar 10/6/2010 5 Years Residential   SC Progresive
9 Surywanshi Akshay  Rajiv/Madhuri 24/4/03  12 M H.I./100% H. N. 181, Davanhipparaga Tq. Deoni Dist. Bidar 10/6/2010 5 Years Residential   SC Progresive
10 Borule Pankaj  Bharat/Madhavi 06/12/0213  M H.I./100% H. N. 311 Dhanegaon Tq. Nilanga Dist Latur 10/6/2010 5 Years Residential   Gen. Progresive
11 Kendre Manish  Pandurang/Anusaya 28/3/01 14 F H.I./100% H. N. 51 Rudara Tq. Ahamadpur Dist Latur 10/6/2010 5 Years Residential   OBC Progresive
12 Shekh Shobiya  Chandpasha/Karina 22/3/04  11 F H.I./100% H. N. 271, Tegampur Tq. Aurad Dist.Bidar 10/6/2010 5 Years Residential   Gen. Progresive
13 Kamble Avikumar  Anand/Mangal 17/11/04 11 M H.I./100% H. N. 78 Lohara Tq. Udgir Dist. Latur 10/6/2010 5 Years Residential   SC Progresive
14 Rathod Pravin  Balvant/Mamata 17/3/04  11 M H.I./100% H. N. 168, Malegaon Tq. Aurad Dist Bidar 10/6/2010 5 Years Residential   NT Progresive
15 Bhure Rohan Tukaram/Shalu 07/02/05  10 M H.I./90% H. N. 188 Pandharpur Tq. Udgir Dist. Latur 10/6/2010 5 Years Residential   SC Progresive
16 Biradar Shubham  Sharad/Madhuri 03/10/03 12 M H.I./100% H. N. 111 Davangaon Tq. Udgir Dist. Latur 10/6/2010 5 Years Residential   Gen Progresive
17 Patil Rushikesh  Vijay/Rohini 15/6/04 11 M H.I./90% H. N. 119, Bembra Tq. Aurad Dist Bidar 10/6/2010 5 Years Residential   Gen. Progresive
18 Ghode Mahesh  Shivraj/Kashibai 27/5/07  08 M H.I./100% H. N. 199, Balur  Tq.Kamalnagar Dist. Bidar 10/6/2010 5 Years Residential   OBC Progresive
19 Seeta Mahadev  Omkar/Kalpana 02/01/04 11 M H.I./100% H. N. 183, Shiddeshwar Tq. Bhalki Dist. Bidar 10/6/2010 5 Years Residential   OBC Progresive
20 Malule Puja  Prabhurao/Uma 16/5/04  11 M H.I./100% H. N. 169 Mogha Tq. Udgir Dist. Latur 10/6/2010 5 Years Residential   OBC Progresive
21 Panchal Sonutai  Madhav/Usha 23/8/02  13 F H.I./100% H. N. 188, Khatgaon Tq. Degloor Dist Nanded 10/6/2010 5 Years Residential   OBC Progresive
22 Kanshette Anand  Viswanath/Rama 24/4/03  12 M H.I./100% H. N. 167, Talwad Tq. Bhalki Dist Bidar 10/6/2010 5 Years Residential   SC Progresive
23 Mangne Prashant  Ravikumar/Karuna 23/3/02  13 M H.I./100% H. N. 221 Mehkar Tq. Bhalki Dist Bidar 10/6/2010 5 Years Residential   Gen. Progresive
24 Hande Umesh  Shesherao/Priya 14/03/02  13 M H.I./100% H. N. 28 Balur Tq. Kamalnagar Dist Bidar 10/6/2010 5 Years Residential   Gen. Progresive
25 Bhole Kaustubh  Ramkishan/Parvati 14/9/07  08   M H.I./100% H. N.401, Chakur Dist Laur 10/6/2010 5 Years Residential   SC Progresive
26 Munde Mangesh  Sandeep/Rajeshri 13/5/07  08 M H.I./100% H.N. 05 Wagdari Tq Gagakhed Dist. Parbhani 10/6/2010 5 Years Residential   OBC Progresive
27 Mundhe Prajnna  Nandkishor/Shivmala 25/06/07 08 F H.I./100% H.N. 189, Mohnal, Tq. Chakur Dist. Latur 10/6/2010 5 Years Residential   OBC Progresive
28 Huskewar Lalabai  Lalu/Ramabai 24/04/06  09 F H.I./100% H. N. 20 Dongaon Tq. Degloor Dist Nanded 10/6/2010 5 Years Residential   ST Progresive
29 Saknure Shubham  Govind/Sulutai 12/07/0807 M H.I./100% H. N. 233 Mogha Tq. Udgir Dist. Latur 10/6/2010 5 Years Residential   Gen.  Progresive
30 Waghamare Hanmant  Dilip/Pratibha 13/6/05  10 M H.I./100% H. N. 175, Shirur Tajband Tq. Ahamadpur Dist. Latur 10/6/2010 5 Years Residential   SC Progresive
31 Whaghe Bharat  Gorkh/Sandhya 71/12/08  07 M H.I./100% H. N. 68 Kaknal Tq. Bhalki Dist Bidar 10/6/2010 5 Years Residential   OBC Progresive
32 Palkudte Manish  Ramdas/Premila 18/3/05  10 F H.I./100% H. N. 68 Somanathpur Tq. Udgir Dist. Latur  15/6/2012 3 Year Residential   OBC Progresive
33 Tompe Arati  Balaji/Renuka 18/3/08  07 F H.I./100% H. N. 2833, Ahamadpur Dist. Lautr 15/6/2012 3 Year Residential   SC Progresive
34 Surnar Madhukar  Vyankatrao/Ashwini 02/10/0411 M H.I./100% H. N. 139, Risangaon Tq. Loha Dist. Nanded 15/6/2012 3 Year Residential   SC Progresive
35 Savant Viswanath  Pundlik/Rutujabai 02/03/03 12 M H.I./100% H. N. 193, Mogha Tq. Udgir Dist. Latul  15/6/2012 3 Year Residential   SC Progresive
36 Pawar Laxman  Shankar/Sarala 16/5/00  15 M H.I./100% H. N. 113, Bhanda kumtha Tq. Aurad Dist. Bidar  15/6/2012 3 Year Residential   NT Progresive
37 Shekh Navjoddin  Murtjaali/Reshma 25/02/01 14 M H.I./100% H. N. 179 Kattirugaon Tq. Bhalki Dist Bidar 15/6/2012 3 Year Residential   Gen Progresive
38 Shekh Isakmiya  Manjilesab/Ruksana 03/09/02  13 M H.I./100% H.No. 151 Malchapur Tq. Bhalki Dist. Bidar 15/6/2012 3 Year Residential   Gen. Progresive
39 Adhav Shidheswar  Rajendra/Sangeeta 02/04/05 10 M H.I./100% H. N. 122 Hasarni Tq. Ahamadpur Dist Latur 15/6/2012 3 Year Residential   Gen. Progresive
40 Gulupwad Datta  Sambhaji/Premila 04/01/06 09 M H.I./100% H. N. 1176, Ahamadpur Dist. Latur 15/6/2012 3 Year Residential   ST Progresive
41 Shinde Balaji  Rangnath/Sukumar 13/5/05 10 M H.I./100% H. N. 405, Ruda Tq. Ahmadpur Dist.Latur 15/6/2012 3 Year Residential   SC Progresive
42 Garchile Shradha  Madhavrao/Sarita 13/2/04 11 F H.I./100% H. N. 107, Bori Tq. Gagakhed Dist. Parbhani 15/6/2012 3 Year Residential   ST Progresive
43 Gayakwad Rajdendra  Sunil/Mayuri 13/2/04  11 M H.I./100% H. N. 139 Hadoli Tq. Loha Dist Nanded 15/6/2012 3 Year Residential   SC Progresive
44 Gulupwad Moreshwar  Pandurang/Anita 06/08/05  10 M H.I./100% H. N. 3880, Ahamadpur Dist. Latur 15/6/2012 3 Year Residential   ST Progresive
45 Kawdekar Sunil  Shivaji/Kamala 20/8/03  12 M H.I./100% H. N.2807,Shidharth Nagar Nanded 15/6/2012 3 Year Residential   Gen. Progresive
46 Mote Ashitosh  Baliram/Sarubai 17/8/03  12 M H.I./100% H. N. 105, Ghatangra Tq. Gagakhed Dist. Parbhani 15/6/2012 3 Year Residential   SC Progresive
47 Ibitwar Tanaji  Shankar/Kamalbai 20/5/02  13 M H.I./100% H. N. 266, Shankarnagar Tq. Degloor Dist. Nanded 15/6/2012 3 Year Residential   ST Progresive
48 Ghure Mahesh  Dhondiram/Jyoti 28/10/03  12 M H.I./100% H. N. 311, Morewadi Tq. A'pur Dist. Latur 15/6/2012 3 Year Residential   SC Progresive
49 Kamble Sonutai  Pandhari/Rekhatai 18/5/02  13 M H.I./100% H. N. 403, Dongargaon Tq. Loha Dist.Nanded 15/6/2012 3 Year Residential   SC Progresive
50 Mundhe Rushikesh  Pandhari/Santoshi 11/06/06  09 M H.I./100% H. N. 69, Hunala Tq. Chakur Dist. Latur 15/6/2012 3 Year Residential   OBC Progresive
51 Hamand Dropada  Sanjay/Priti 17/2/02  13 F H.I./100% H. N. 2575, Shewalal Nagar Nanded 15/6/2012 3 Year Residential   SC Progresive
52 More Mamata  Ravsaheb/Manisha 15/3/02  13 F H.I./100% H. N. 81, Belur Tq. A'pur Dist. Latur 15/6/2012 3 Year Residential   SC Progresive
53 Gadekar Satish  Tukaram/Neeta 07/05/03  12 M H.I./100% H. N. 186, Sonmanjri Tq. Loha Dist. Nanded 15/6/2012 3 Year Residential   Gen. Progresive
54 Waghamare Hanmant  Bhagwat/Nandini 05/12/05  10 M H.I./100% H. N. 168, Chera Tq. Jalkot Dist. Latur 15/6/2012 3 Year Residential   SC Progresive
55 Palakude Pratiksha  Ramdas/Sarika 27/12/03  12 F H.I./100% H. N. 79, Kasarkheda Tq.Dist Latur 15/6/2012 3 Year Residential   OBC Progresive
56 Dhumale Guruprasad  Manmth/Bebitai 07/11/04  11 M H.I./100% H. N. 1121, Shirur anatpal Dist. Latur 15/6/2012 3 Year Residential   SC Progresive
57 Chavan Archana  Sanjay/Chanda 13/8/02  13 F H.I./100% H. N. 135, Kalsdal Tq. Bhalki Dist. Bidar 15/6/2012 3 Year Residential   NT Progresive
58 Hake Shivganga  Parshuram/Tanyabai 22/3/02  13 F H.I./100% H. N. 1139, Umbawadi Tq. Gagakhed Dist. Parbhani 15/6/2012 3 Year Residential   OBC Progresive
59 Pawar Deepali  Balaji/Kashibai 28/9/03  12 F H.I./100% H. N. 407, Haldav, Tq. Loha Dist. Nanded 15/6/2012 3 Year Residential   Gen. Progresive
60 Matke Komal  Laxman/Sonali 27/5/01 14 F H.I./100% H. N. 325, Kinikaddu, Tq. A'pur Dist. Latur 15/6/2012 3 Year Residential   Gen. Progresive
61 Mehtra Arun  Shiromani/Prema 20/7/01 14 M H.I./100% H. N. 166, Dhanora Tq. Bhalki Dist. Bidar 15/6/2012 3 Year Residential   ST Progresive
62 Bhosle Prashant  Dattatray/Panchphula 10/04/03 12 M H.I./100% H. N. 351, Kumtha Tq. A'pur Dist. Latur 15/6/2012 3 Year Residential   Gen. Progresive
63 Kamble Sugriv  Ganaji/Sushila 11/04/03 12 M H.I./100% H. N. 713, Kherda Tq. Aurad Dist. Bidar 15/6/2012 3 Year Residential   SC Progresive
64 Giri Maroti  Raju/Jyoti 01/03/01 14 M H.I./100% H. N. 401, Chera Tq. Jalkot Dist. Latur 15/6/2012 3 Year Residential   OBC Progresive
65 Biradar Satish  Rajkumar/Kaveri 28/8/02  13 M H.I./100% H. N. 605, Tegampur Tq. Bhalki Dist. Bidar 15/6/2012 3 Year Residential   Gen. Progresive
66 Rathod Pushpa  Babu/Radha 11/02/03 12 F H.I./100% H. N. 123, Rampurtanda Tq. Palam Dist Parbhani 15/6/2012 3 Year Residential   NT Progresive
67 Gaykwad Prashant  Sopan/Mayuri 22/8/03 12 M H.I./100% H. N. 811, Rawangaon Tq. Udgir Dist. Latur 15/6/2012 3 Year Residential   SC Progresive
68 Nagshakhare Ravi  Udhav/Shantabai 22/4/05   10   M H.I./100% H. N. 77, Dhanora Tq. A'pur Dist. Latur 15/6/2012 3 Year Residential   Gen. Progresive
69 Vaghamare Seema  Bhagvat/Bhagyashir 19/7/07  08 F H.I./100% H. N. 91, Chera Tq. Jalkot 15/6/2012 3 Year Residential   SC Progresive
70 Panchal Manoj  Vyankati/Suman 13/3/02  13 M H.I./100% H. N. 227, Ujna Tq. A'pur Dist. Latur 15/6/2012 3 Year Residential   OBC Progresive
71 Rathod Laxmi  Kashinath/Lalita 29/3/06  09 F H.I./100% H.N. 305, Dongargaon Tq. Aurad Dist. Bidar 15/6/2012 3 Year Residential   OBC Progresive
72 Shekh Shahrukh  Bashir/Hasinabegam 17/6/02 13 M H.I./100% H. N. 58, Pethshingni Tq. Palam Dist Parbhani 15/6/2012 3 Year Residential   Gen. Progresive
73 Swami Harish  Baswraj/Premala 20/8/00  15 M H.I./100% H. N. 3669, Somnathpur Tq. Udgir Dist. Latul  15/6/2012 3 Year Residential   OBC Progresive
74 Ghongde Ganesh  Gangadhar/Neeta 28/3/00 15 M H.I./100% H. N. 109, Ghonshi Tq. Jalkot Dist. Latur 15/6/2012 3 Year Residential   SC Progresive
75 Mehtre Mashna  Rajkumar/Kaveri 20/2/00 15 M H.I./100% H. N.707, Chandeswar Tq. Kamalnagar Dist Bidar 15/6/2012 3 Year Residential   NT Progresive
76 Dindgire Rajeev  Namdev/Vithabai 21/5/01 14  M H.I./100% H. N. 107, Ravi Tq. Mukhed Dist. Nanded 15/6/2012 3 Year Residential   OBC Progresive
77 Palkudte Gangabai  Ramdas/Mukta 11/09/04 11 F H.I./100% H. N. 111, Kasarkhede Tq. Dist. Latur 15/6/2012 3 Year Residential   OBC Progresive
78 Peshette Shivaji  Madhav/Rukhmin 25/8/01 14 M H.I./100% H. N. 201, Bhutan Hipparga Tq. Degloor Dist. Nanded 15/6/2012 3 Year Residential   SC Progresive
79 Wankhede Shankar  Sahebrao/Asha 08/04/01 14 M H.I./100% H. N. 120, Bhatsangvi Tq. Loha Dist. Nanded 5/4/2013 2 Year Residential   Gen. Progresive
80 Shinde Akash  Abhang/Nagabai 11/08/01 14 M H.I./100% H. N. 182, Ambegaon Tq. Deoni Dist. Latur 5/4/2013 2 Year Residential   SC Progresive
81 Mahlinge Nanda  Gautam/Sumitra 03/07/01 14 F H.I./100% H. N. 1180, Sewadas Nagar, Chakur Dist Latur  5/4/2013 2 Year Residential   SC Progresive
82 Pawar Karuna  Shivaji/Fulubai 09/11/01 14 F H.I./100% H. N. 2774, Kandhar road Loha Dist. Nanded 5/4/2013 1 year Residential   Gen. Progresive
83 Namwad Asha  Ramdas/Renuka 03/12/01 14  F H.I./100% H. N. 1402, Indira Nagar, A'pur Dist. Latur 6/10/2014 1 year Residential   SC Progresive
84 Tigote Ashok  Vyankati/Vasundhara 01/08/16 M H.I./100% H. N. 167, Risangaon Tq. Loha Dist. Nanded 6/10/2014 1 year Residential   SC Progresive
85 Tone Madhav  Sitaram/Deepali 27/10/99 16 M H.I./100% H.N. 83,Pethshivani Tq. Palam Dist. Parbhani 6/10/2014 1 year Residential   SC Progresive
86 Shekh Rashid  Bashir/Kanyakumari 13/12/99 16 M H.I./100% H. N. 143, Kirola, Tq. Kandhar Dist. Nanaded 6/10/2014 1 year Residential   Gen. Progresive
87 Jagtap Satish  Annarao/Puja 29/14/99 16 M H.I./100% H. N. 63, Gotala Tq. A'pur Dist Latur 6/10/2014 1 year Residential   Gen. Progresive
88 Kodale Shankar  Prabhakar/Umabai 26/2/98 17 M H.I./100% H. N. 89, Gotala Tq. A'pur Dist Latur  6/10/2014 1 year Residential   Gen. Progresive
89 Bhande Ganaji  Baburao/Vedika 28/4/98 17 M H.I./100% H. N.27 Pattepur Tq. A'pur Dist. Latur  6/10/2014 1 year Residential   Gen. Progresive
90 Gadhave Suraj  Viswanath/Vandana 29/3/98 17  M H.I./100% H. N. 2071, Patil Galli Ahamadpur Dist. Latur  6/10/2014 1 year Residential   SC Progresive
91 Pawar Vaishnvi Vyankat/Sulochana 25/3/07  08 F H.I./100% H.No. 23, Kasral Tq. Udgir Dist Latur 4/5/2015 New Adm. Residential   Gen -
92 More Minaxi Madhav/Parvati 11/2/07 08 F H.I./100% H. No. 442 At. Post. Loni Tq. Udgir Dist.Latur 4/5/2015 New Adm. Residential   NT -
93 Tote Pooja Baliram/Premala 23/2/05 10 F H.I./100% H. No. 217 Nagalgaon Tq. Udgir Dist. Latur 4/5/2015 New Adm. Residential   SC -
94 Rathod Anita Kishav/Hirabai 18/7/06 09 F H.I./100% H. No. 25 Wagdari Tq. Udgir Dist. Latur 4/5/2015 New Adm. Residential   SC -
95 Raje Nanda Balbhim/Maina 21/3/07 08 F H.I./100% H. No. 38 Ajni Tq. Deoni Dist. Latur 4/5/2015 New Adm. Residential   NT -
96 Rathod Avinash Baburao/Kavita 11/7/07 08 M H.I./100% H. No. 809 Deoni Tq. Deoni Dist. Latur 4/5/2015 New Adm. Residential   SC -
97 Jadhav Prasant Ravi/Anita 25/3/05 10 M H.I./100% H. No. 17/92 Deono Tq. Deoni Dist. Latur 4/5/2015 New Adm. Residential   NT -
98 Matke Mahadev Lachiram/Mandabai 21/2/07 08 M H.I./100% H. No. 45 Asta Tq. Chakur Dist. Latur 4/5/2015 New Adm. Residential   Gen. -
99 Namde Vishal Madhav/Sukumar 03/09/07 08 M H.I./100% H. No. 753 Hali Tq. Udgir Dist. Latur 4/5/2015 New Adm. Residential   OBC -
100 Ade Ankush Rajendra/Mitabai 13/09/07 08 M H.I./100% H. No. 212, Ashok Nagar, Udgir Dist. Latur 4/5/2015 New Adm. Residential   NT -