Sr. No. Name of beneficiary  Fathers & Mothers Name Date of Birth Sex Type and % severity of Disablity House No.Village, Taluka, District Date of entry in instn. No.of Compoleted years with the Institution Residential or non residential Gen./SC/ ST/NT/OBC Remarks about out come/ Result
1 Rathod Asha  Kashinath/Gayabai 29/3/06 F H.I./100% H. N. 49 At.Post.Dongargaon Tq.  Aurad Dist Bidar 10/6/2010 4 Years Residential   NT Progresive
2 Halkude Vishal  Nagnath/Sunita 18/3/08 M H.I./100% H.N.109, Lohara, Tq. Udgir Dist. Latur 10/6/2010 4 Years Residential   Gen. Progresive
3 Kamble Rameshwar  Gorakh/Kashibai 08/09/03 M H.I./100% H.N.195, Koulkhed Tq. Udgir Dist. Latur 10/6/2010 4 Years Residential   SC Progresive
4 Pawar Sunil  Baburao/Savita 07/08/04 M H.I./100% H.No. 91 Gaganbid Tq. Aurad Dist Bidar 10/6/2010 4 Years Residential   NT Progresive
5 Chandor Shivkant  Baburao/Kalubai 04/08/03 M H.I./100% H.No. 117, Hallali Tq.Aurad Dist Bidar 10/6/2010 4 Years Residential   SC Progresive
6 Jadhav Sushant  Satish/Rekha 17/3/04 M H.I./100% H.N.129 Tondchir Tq. Udgir Dist. Latur 10/6/2010 4 Years Residential   Gen. Progresive
7 Halikhede Ganesh  Ravindra/Babita 22/7/06 M H.I./100% H. N.122, Madnoor Tq. Kamalnagar Dist Bidar 10/6/2010 4 Years Residential   Gen. Progresive
8 Surywanshi Vashnvi Sangram/Sadhana 15/5/06 M H.I./100% H. N. 66 Davanhipparga Tq. Deoni Dist. Bidar 10/6/2010 4 Years Residential   SC Progresive
9 Surywanshi Akshay  Rajiv/Madhuri 24/4/03 M H.I./100% H. N. 181, Davanhipparaga Tq. Deoni Dist. Bidar 10/6/2010 4 Years Residential   SC Progresive
10 Borule Pankaj  Bharat/Madhavi 12/06/02 M H.I./100% H. N. 311 Dhanegaon Tq. Nilanga Dist Latur 10/6/2010 4 Years Residential   Gen. Progresive
11 Kendre Manish  Pandurang/Anusaya 28/3/01 F H.I./100% H. N. 51 Rudara Tq. Ahamadpur Dist Latur 10/6/2010 4 Years Residential   OBC Progresive
12 Shekh Shobiya  Chandpasha/Karina 22/3/04 F H.I./100% H. N. 271, Tegampur Tq. Aurad Dist.Bidar 10/6/2010 4 Years Residential   Gen. Progresive
13 Kamble Avikumar  Anand/Mangal 17/11/04 M H.I./100% H. N. 78 Lohara Tq. Udgir Dist. Latur 10/6/2010 4 Years Residential   SC Progresive
14 Rathod Pravin  Balvant/Mamata 17/3/04 M H.I./100% H. N. 168, Malegaon Tq. Aurad Dist Bidar 10/6/2010 4 Years Residential   NT Progresive
15 Bhure Rohan Tukaram/Shalu 02/07/05 M H.I./90% H. N. 188 Pandharpur Tq. Udgir Dist. Latur 10/6/2010 4 Years Residential   SC Progresive
16 Biradar Shubham  Sharad/Madhuri 10/03/03 M H.I./100% H. N. 111 Davangaon Tq. Udgir Dist. Latur 10/6/2010 4 Years Residential   Gen Progresive
17 Patil Rushikesh  Vijay/Rohini 15/6/04 M H.I./90% H. N. 119, Bembra Tq. Aurad Dist Bidar 10/6/2010 4 Years Residential   Gen. Progresive
18 Ghode Mahesh  Shivraj/Kashibai 27/5/07 M H.I./100% H. N. 199, Balur  Tq.Kamalnagar Dist. Bidar 10/6/2010 4 Years Residential   OBC Progresive
19 Seeta Mahadev  Omkar/Kalpana 01/02/04 M H.I./100% H. N. 183, Shiddeshwar Tq. Bhalki Dist. Bidar 10/6/2010 4 Years Residential   OBC Progresive
20 Malule Puja  Prabhurao/Uma 16/5/04 M H.I./100% H. N. 169 Mogha Tq. Udgir Dist. Latur 10/6/2010 4 Years Residential   OBC Progresive
21 Panchal Sonutai  Madhav/Usha 23/8/02 F H.I./100% H. N. 188, Khatgaon Tq. Degloor Dist Nanded 10/6/2010 4 Years Residential   OBC Progresive
22 Kanshette Anand  Viswanath/Rama 24/4/03 M H.I./100% H. N. 167, Talwad Tq. Bhalki Dist Bidar 10/6/2010 4 Years Residential   SC Progresive
23 Mangne Prashant  Ravikumar/Karuna 23/3/02 M H.I./100% H. N. 221 Mehkar Tq. Bhalki Dist Bidar 10/6/2010 4 Years Residential   Gen. Progresive
24 Hande Umesh  Shesherao/Priya 14/03/02 M H.I./100% H. N. 28 Balur Tq. Kamalnagar Dist Bidar 10/6/2010 4 Years Residential   Gen. Progresive
25 Bhole Kaustubh  Ramkishan/Parvati 14/9/07 M H.I./100% H. N.401, Chakur Dist Laur 10/6/2010 4 Years Residential   SC Progresive
26 Munde Mangesh  Sandeep/Rajeshri 13/5/07 M H.I./100% H.N. 05 Wagdari Tq Gagakhed Dist. Parbhani 10/6/2010 4 Years Residential   OBC Progresive
27 Mundhe Prajnna  Nandkishor/Shivmala 25/6/07 F H.I./100% H.N. 189, Mohnal, Tq. Chakur Dist. Latur 10/6/2010 4 Years Residential   OBC Progresive
28 Huskewar Lalabai  Lalu/Ramabai 24/4/06 F H.I./100% H. N. 20 Dongaon Tq. Degloor Dist Nanded 10/6/2010 4 Years Residential   ST Progresive
29 Saknure Shubham  Govind/Sulutai 07/12/08 M H.I./100% H. N. 233 Mogha Tq. Udgir Dist. Latur 10/6/2010 4 Years Residential   Gen.  Progresive
30 Waghamare Hanmant  Dilip/Pratibha 13/6/05 M H.I./100% H. N. 175, Shirur Tajband Tq. Ahamadpur Dist. Latur 10/6/2010 4 Years Residential   SC Progresive
31 Whaghe Bharat  Gorkh/Sandhya 71/12/08 M H.I./100% H. N. 68 Kaknal Tq. Bhalki Dist Bidar 10/6/2010 4 Years Residential   OBC Progresive
32 Palkudte Manish  Ramdas/Premila 18/3/05 F H.I./100% H. N. 68 Somanathpur Tq. Udgir Dist. Latur  15/6/2012 2 Year Residential   OBC Progresive
33 Tompe Arati  Balaji/Renuka 18/3/08 F H.I./100% H. N. 2833, Ahamadpur Dist. Lautr 15/6/2012 2 Year Residential   SC Progresive
34 Surnar Madhukar  Vyankatrao/Ashwini 10/02/04 M H.I./100% H. N. 139, Risangaon Tq. Loha Dist. Nanded 15/6/2012 2 Year Residential   SC Progresive
35 Savant Viswanath  Pundlik/Rutujabai 03/02/03 M H.I./100% H. N. 193, Mogha Tq. Udgir Dist. Latul  15/6/2012 2 Year Residential   SC Progresive
36 Pawar Laxman  Shankar/Sarala 16/5/00 M H.I./100% H. N. 113, Bhanda kumtha Tq. Aurad Dist. Bidar  15/6/2012 2 Year Residential   NT Progresive
37 Shekh Navjoddin  Murtjaali/Reshma 25/2/01 M H.I./100% H. N. 179 Kattirugaon Tq. Bhalki Dist Bidar 15/6/2012 2 Year Residential   Gen Progresive
38 Shekh Isakmiya  Manjilesab/Ruksana 09/03/02 M H.I./100% H.No. 151 Malchapur Tq. Bhalki Dist. Bidar 15/6/2012 2 Year Residential   Gen. Progresive
39 Adhav Shidheswar  Rajendra/Sangeeta 04/02/05 M H.I./100% H. N. 122 Hasarni Tq. Ahamadpur Dist Latur 15/6/2012 2 Year Residential   Gen. Progresive
40 Gulupwad Datta  Sambhaji/Premila 01/04/06 M H.I./100% H. N. 1176, Ahamadpur Dist. Latur 15/6/2012 2 Year Residential   ST Progresive
41 Shinde Balaji  Rangnath/Sukumar 13/5/05 M H.I./100% H. N. 405, Ruda Tq. Ahmadpur Dist.Latur 15/6/2012 2 Year Residential   SC Progresive
42 Garchile Shradha  Madhavrao/Sarita 13/2/04 F H.I./100% H. N. 107, Bori Tq. Gagakhed Dist. Parbhani 15/6/2012 2 Year Residential   ST Progresive
43 Gayakwad Rajdendra  Sunil/Mayuri 13/2/04 M H.I./100% H. N. 139 Hadoli Tq. Loha Dist Nanded 15/6/2012 2 Year Residential   SC Progresive
44 Gulupwad Moreshwar  Pandurang/Anita 08/06/05 M H.I./100% H. N. 3880, Ahamadpur Dist. Latur 15/6/2012 2 Year Residential   ST Progresive
45 Kawdekar Sunil  Shivaji/Kamala 20/803 M H.I./100% H. N.2807,Shidharth Nagar Nanded 15/6/2012 2 Year Residential   Gen. Progresive
46 Mote Ashitosh  Baliram/Sarubai 17/8/03 M H.I./100% H. N. 105, Ghatangra Tq. Gagakhed Dist. Parbhani 15/6/2012 2 Year Residential   SC Progresive
47 Ibitwar Tanaji  Shankar/Kamalbai 20/5/02 M H.I./100% H. N. 266, Shankarnagar Tq. Degloor Dist. Nanded 15/6/2012 2 Year Residential   ST Progresive
48 Ghure Mahesh  Dhondiram/Jyoti 28/10/03 M H.I./100% H. N. 311, Morewadi Tq. A'pur Dist. Latur 15/6/2012 2 Year Residential   SC Progresive
49 Kamble Sonutai  Pandhari/Rekhatai 18/5/02 M H.I./100% H. N. 403, Dongargaon Tq. Loha Dist.Nanded 15/6/2012 2 Year Residential   SC Progresive
50 Mundhe Rushikesh  Pandhari/Santoshi 06/11/06 M H.I./100% H. N. 69, Hunala Tq. Chakur Dist. Latur 15/6/2012 2 Year Residential   OBC Progresive
51 Hamand Dropada  Sanjay/Priti 17/2/02 F H.I./100% H. N. 2575, Shewalal Nagar Nanded 15/6/2012 2 Year Residential   SC Progresive
52 More Mamata  Ravsaheb/Manisha 15/3/02 F H.I./100% H. N. 81, Belur Tq. A'pur Dist. Latur 15/6/2012 2 Year Residential   SC Progresive
53 Gadekar Satish  Tukaram/Neeta 05/07/03 M H.I./100% H. N. 186, Sonmanjri Tq. Loha Dist. Nanded 15/6/2012 2 Year Residential   Gen. Progresive
54 Waghamare Hanmant  Bhagwat/Nandini 12/05/05 M H.I./100% H. N. 168, Chera Tq. Jalkot Dist. Latur 15/6/2012 2 Year Residential   SC Progresive
55 Palakude Pratiksha  Ramdas/Sarika 27/12/03 F H.I./100% H. N. 79, Kasarkheda Tq.Dist Latur 15/6/2012 2 Year Residential   OBC Progresive
56 Dhumale Guruprasad  Manmth/Bebitai 11/07/04 M H.I./100% H. N. 1121, Shirur anatpal Dist. Latur 15/6/2012 2 Year Residential   SC Progresive
57 Chavan Archana  Sanjay/Chanda 13/8/02 F H.I./100% H. N. 135, Kalsdal Tq. Bhalki Dist. Bidar 15/6/2012 2 Year Residential   NT Progresive
58 Hake Shivganga  Parshuram/Tanyabai 22/3/02 F H.I./100% H. N. 1139, Umbawadi Tq. Gagakhed Dist. Parbhani 15/6/2012 2 Year Residential   OBC Progresive
59 Pawar Deepali  Balaji/Kashibai 28/9/03 F H.I./100% H. N. 407, Haldav, Tq. Loha Dist. Nanded 15/6/2012 2 Year Residential   Gen. Progresive
60 Matke Komal  Laxman/Sonali 27/5/01 F H.I./100% H. N. 325, Kinikaddu, Tq. A'pur Dist. Latur 15/6/2012 2 Year Residential   Gen. Progresive
61 Mehtra Arun  Shiromani/Prema 20/7/01 M H.I./100% H. N. 166, Dhanora Tq. Bhalki Dist. Bidar 15/6/2012 2 Year Residential   ST Progresive
62 Bhosle Prashant  Dattatray/Panchphula 04/10/03 M H.I./100% H. N. 351, Kumtha Tq. A'pur Dist. Latur 15/6/2012 2 Year Residential   Gen. Progresive
63 Kamble Sugriv  Ganaji/Sushila 04/11/03 M H.I./100% H. N. 713, Kherda Tq. Aurad Dist. Bidar 15/6/2012 2 Year Residential   SC Progresive
64 Giri Maroti  Raju/Jyoti 03/01/01 M H.I./100% H. N. 401, Chera Tq. Jalkot Dist. Latur 15/6/2012 2 Year Residential   OBC Progresive
65 Biradar Satish  Rajkumar/Kaveri 28/8/02 M H.I./100% H. N. 605, Tegampur Tq. Bhalki Dist. Bidar 15/6/2012 2 Year Residential   Gen. Progresive
66 Rathod Pushpa  Babu/Radha 02/11/03 F H.I./100% H. N. 123, Rampurtanda Tq. Palam Dist Parbhani 15/6/2012 2 Year Residential   NT Progresive
67 Gaykwad Prashant  Sopan/Mayuri 22/8/03 M H.I./100% H. N. 811, Rawangaon Tq. Udgir Dist. Latur 15/6/2012 2 Year Residential   SC Progresive
68 Nagshakhare Ravi  Udhav/Shantabai 22/4/11 M H.I./100% H. N. 77, Dhanora Tq. A'pur Dist. Latur 15/6/2012 2 Year Residential   Gen. Progresive
69 Vaghamare Seema  Bhagvat/Bhagyashir 19/7/07 F H.I./100% H. N. 91, Chera Tq. Jalkot 15/6/2012 2 Year Residential   SC Progresive
70 Panchal Manoj  Vyankati/Suman 13/3/02 M H.I./100% H. N. 227, Ujna Tq. A'pur Dist. Latur 15/6/2012 2 Year Residential   OBC Progresive
71 Rathod Laxmi  Kashinath/Lalita 29/3/06 F H.I./100% H.N. 305, Dongargaon Tq. Aurad Dist. Bidar 15/6/2012 2 Year Residential   OBC Progresive
72 Shekh Shahrukh  Bashir/Hasinabegam 17/6/02 M H.I./100% H. N. 58, Pethshingni Tq. Palam Dist Parbhani 15/6/2012 2 Year Residential   Gen. Progresive
73 Swami Harish  Baswraj/Premala 20/8/00 M H.I./100% H. N. 3669, Somnathpur Tq. Udgir Dist. Latul  15/6/2012 2 Year Residential   OBC Progresive
74 Ghongde Ganesh  Gangadhar/Neeta 28/3/00 M H.I./100% H. N. 109, Ghonshi Tq. Jalkot Dist. Latur 15/6/2012 2 Year Residential   SC Progresive
75 Mehtre Mashna  Rajkumar/Kaveri 20/2/00 M H.I./100% H. N.707, Chandeswar Tq. Kamalnagar Dist Bidar 15/6/2012 2 Year Residential   NT Progresive
76 Dindgire Rajeev  Namdev/Vithabai 21/5/01 M H.I./100% H. N. 107, Ravi Tq. Mukhed Dist. Nanded 15/6/2012 2 Year Residential   OBC Progresive
77 Kokane Mahananda  Baburao/Sumanbai 28/3/01 F H.I./100% H. N. 177, Bonthi Tq. Aurad Dist Bidar 15/6/2012 2 Year Residential   SC Progresive
78 Palkudte Gangabai  Ramdas/Mukta 09/11/04 F H.I./100% H. N. 111, Kasarkhede Tq. Dist. Latur 15/6/2012 2 Year Residential   OBC Progresive
79 Peshette Shivaji  Madhav/Rukhmin 25/8/01 M H.I./100% H. N. 201, Bhutan Hipparga Tq. Degloor Dist. Nanded 15/6/2012 2 Year Residential   SC Progresive
80 Gadekar Govind  Sopan/Ketki 20/5/99 M H.I./100% H. N. 79, Sonmanjri Tq. Loha Dist. Nanded 15/6/2012 2 Year Residential   Gen. Progresive
81 Wankhede Shankar  Sahebrao/Asha 04/08/01 M H.I./100% H. N. 120, Bhatsangvi Tq. Loha Dist. Nanded 5/4/2013 1 Year Residential   Gen. -
82 Panchal Alka  Vyankti/Vijaya 21/10/00 F H.I./100% H. N. 47, Ujana Tq. A'pur Dist. Latu 5/4/2013 1 Year Residential   ST -
83 Shekh Anil  Bashir/Riyana 24/3/00 M H.I./100% H. N. 402, Pethsangvie Tq. Palm Dist. Parbhani 5/4/2013 1 Year Residential   Gen -
84 Shinde Akash  Abhang/Nagabai 08/11/01 M H.I./100% H. N. 182, Ambegaon Tq. Deoni Dist. Latur 5/4/2013 1 Year Residential   SC -
85 Dhavre Vikash  Malu/Satyakala 04/08/00 M H.I./100% H. N. 68, Shindgi Tq. A'pur Dist Latur 5/4/2013 1 Year Residential   SC -
86 Pawar Sopan  Ghanshyam/Manisha 20/9/00 M H.I./100% H. N. 163, Murambi Tq. Palma Dist Parbhani 5/4/2013 1 Year Residential   Gen -
87 Shinde Kalinda  Pandit/Dhondabai 11/14/00 F H.I./100% H. N. 144, Magrul Tq. Loha Dist. Nanded 5/4/2013 1 Year Residential   Gen -
88 Mahlinge Nanda  Gautam/Sumitra 07/03/01 F H.I./100% H. N. 1180, Sewadas Nagar, Chakur Dist Latur  5/4/2013 1 Year Residential   SC -
89 Pawar Karuna  Shivaji/Fulubai 11/09/01 F H.I./100% H. N. 2774, Kandhar road Loha Dist. Nanded 5/4/2013 New Adm. Residential   Gen. -
90 Sonkambe Shankar  Narsing/Tejabai 12/03/99 M H.I./100% H. N. 524, Umarga Tq. Chakur Dist Latur 5/4/2013 New Adm. Residential   SC -
91 Gulve Mahadevi  Gyanoba/Anshabai 17/4/99 F H.I./100% H. N. 728 Umarga Tq. Chakur Dist Latur 5/4/2013 New Adm. Residential   SC -
92 Dake Suhas  Prabhakar/Bhagyashri 20/5/98 M H.I./100% H. N. 1787, Thodga road, A'pur Dist Latur 5/4/2013 New Adm. Residential   OBC -
93 Namwad Asha  Ramdas/Renuka 12/03/01 F H.I./100% H. N. 1402, Indira Nagar, A'pur Dist. Latur 6/10/2014 New Adm. Residential   SC -
94 Tigote Ashok  Vyankati/Vasundhara 01/08/99 M H.I./100% H. N. 167, Risangaon Tq. Loha Dist. Nanded 6/10/2014 New Adm. Residential   SC -
95 Tone Madhav  Sitaram/Deepali 27/10/99 M H.I./100% H.N. 83,Pethshivani Tq. Palam Dist. Parbhani 6/10/2014 New Adm. Residential   SC -
96 Shekh Rashid  Bashir/Kanyakumari 13/12/99 M H.I./100% H. N. 143, Kirola, Tq. Kandhar Dist. Nanaded 6/10/2014 New Adm. Residential   Gen. -
97 Jagtap Satish  Annarao/Puja 29/14/99 M H.I./100% H. N. 63, Gotala Tq. A'pur Dist Latur 6/10/2014 New Adm. Residential   Gen. -
98 Kodale Shankar  Prabhakar/Umabai 26/2/98 M H.I./100% H. N. 89, Gotala Tq. A'pur Dist Latur  6/10/2014 New Adm. Residential   Gen. -
99 Bhande Ganaji  Baburao/Vedika 28/4/98 M H.I./100% H. N.27 Pattepur Tq. A'pur Dist. Latur  6/10/2014 New Adm. Residential   Gen. -
100 Gadhave Suraj  Viswanath/Vandana 29/3/98 M H.I./100% H. N. 2071, Patil Galli Ahamadpur Dist. Latur  6/10/2014 New Adm. Residential   SC -